W innych językach: Čeština Deutsch English 日本語 Русский Українська 简体中文

Przetwórstwo ropy naftowej

From Official Factorio Wiki
Revision as of 13:05, 15 May 2019 by Bilka (talk | contribs) (translated see also title)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Przetwórstwo ropy naftowej stanowi ważną gałąź przemysłu w Factorio. Pojęcie to odnosi się do całości zagadnień związanych z przeróbką ropy, w tym także badań nad technologią, a także samych procesów, zachodzących w rafineriach.

Informacje ogólne

Surowa ropa naftowa przetwarzana jest na frakcje: gaz płynny, naftę i mazut. Gotowe cięższe frakcje można dalej przetwarzać na lżejsze w procesach krakingu. Szczegółowy przegląd dostępnych w grze procesów petrochemicznych przedstawiono poniżej:

Proces Substraty Produkty Instalacja Wymagana technologia
Basic oil processing.png
Podstawowa przeróbka ropy
Time.png
5
+
Crude oil.png
100
Heavy oil.png
30
+
Light oil.png
30
+
Petroleum gas.png
40
Oil refinery.png
Oil processing (research).png
Przetwórstwo ropy
Advanced oil processing.png
Zaawansowana przeróbka ropy
Time.png
5
+
Crude oil.png
100
+
Water.png
50
Heavy oil.png
10
+
Light oil.png
45
+
Petroleum gas.png
55
Oil refinery.png
Advanced oil processing (research).png
Zaawansowane przetwórstwo ropy
Heavy oil cracking.png
Kraking oleju ciężkiego
Time.png
2
+
Heavy oil.png
40
+
Water.png
30
Light oil.png
30
Chemical plant.png
Advanced oil processing (research).png
Zaawansowane przetwórstwo ropy
Light oil cracking.png
Kraking oleju lekkiego
Time.png
2
+
Light oil.png
30
+
Water.png
30
Petroleum gas.png
20
Chemical plant.png
Advanced oil processing (research).png
Zaawansowane przetwórstwo ropy
Coal liquefaction.png
Uwodornienie węgla
Time.png
5
+
Coal.png
10
+
Heavy oil.png
25
+
Steam.png
50
Heavy oil.png
90
+
Light oil.png
20
+
Petroleum gas.png
10
Oil refinery.png
Coal liquefaction.png
Upłynnianie węgla

Budowa przemysłu petrochemicznego

Aby wydobywać surową ropę należy ustawić kiwony dokładnie na polach roponośnych. Ilość wypompowywanej przez kiwon ropy jest uwidoczniona w dolnej części panelu informacyjnego. Wydajność wydobycia będzie spadać z czasem, aż osiągnie minimalną wartość 2 jedn./s. Wynika stąd, że każde pole roponośne posiada w praktyce nielimitowane zasoby, ale ich eksploatacja będzie bardzo powolna.

Surową ropę należy rozfrakcjonować w rafinerii używając jednego z procesów wymienionych powyżej. W trybie widoku alternatywnego, po wybraniu rodzaju procesu przeróbki, na przyłączach rafinerii pojawią się symbole substratów i produktów. Położenie i kolejność każdego przyłącza jest ustalona i nie może być zmieniona (można jedynie obrócić całą rafinerię). Produkcja w rafinerii zostanie przerwana jeśli przynajmniej jeden z produktów nie zostanie odebrany. Aby zapewnić ciągłość pracy rafinerii należy zapewnić odbiór wszystkich produktów przez skierowanie ich do dalszej przeróbki lub zmagazynowanie w zbiornikach.

W wyniku rozfrakcjonowania powstają trzy produkty: mazut (olej ciężki), nafta (olej lekki) i gaz płynny (gazol). Zarówno olej ciężki jak i lekki można przetworzyć do lżejszych frakcji w instalacji chemicznej (korzystając z jednego z procesów wymienionych wyżej). Pozwala to na przerobienie mniej użytecznego w danej chwili produktu w inny, bardziej potrzebny.

Porady

  • Instalując sieć sterowniczą można łatwo kontrolować obciążenie poszczególnych gałęzi przeróbki ropy i dostosować je do aktualnych potrzeb. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Poradnik sterowniczego.
  • Jeśli rurociąg z mazutem przebiega przez wytwórnię smaru przed wejściem do instalacji krakingu, produkcja smaru będzie miała pierwszeństwo w dostawie surowca.
  • Otrzymywanie paliwa stałego z nafty jest najbardziej efektywne. W przypadku trudności z zagospodarowaniem mazutu bardziej opłaca się go przerobić najpierw na naftę niż bezpośrednio na paliwo stałe.

Transport cieczy

W grze istnieją trzy zasadnicze sposoby transporu cieczy:

Optymalny układ

Optymalny układ poszczególnych węzłów przetwarzania ma zapewnić pełne wykorzystanie mocy przerobowych i dostępnych surowców.

Produkcja gazu płynnego

Przy produkcji najlżejszej frakcji - gazu płynnego, optymalną proporcją poszczególnych procesów jest 10:1:7 (zaawansowane przetwórstwo ropy : kraking mazutu : kraking nafty). Jeśli stosowane jest uwodornienie (upłynnianie) węgla, optymalna proporcja wynosi 60:39:55 (upłynnianie węgla : kraking mazutu : kraking nafty), zaś przybliżona 12:8:11.

Przeróbka ropy może być wspomagana modułami, jednak aby uniknąć zatorów i przestojów w produkcji, wszystkie instalacje należy rozwijać równomiernie. Powyższe proporcje procesów są określone przy założeniu 100% nominalnych wydajności wszystkich instalacji. W przypadku wspomagania modułami produktywności, spowalniającymi jednocześnie dany proces, należy dostosować odpowiednio powyższe proporcje lub stosować dodatkowe moduły przeciwdziałające niekorzystnym efektom.

Zobacz również