W innych językach: Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Badania

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Ekran technologii

Badania służą do odkrywania technologii, dających graczom dostęp do nowych przedmiotów i ulepszeń. Badania prowadzone są w laboratoriach, zużywających do tego celu pakiety naukowe.

Mechanika

W grze jednoosobowej gracz może w tym samym czasie pracować tylko nad jedną technologią. W grze wieloosobowej ograniczenie to dotyczy całego zespołu graczy. Jeśli w grze występuje wiele zespołów, każdy z nich posiada oddzielne drzewko i status technologii, a więc różne zespoły mogą odkrywać technologie niezależnie od siebie.

Wybór technologii do opracowania odbywa się z poziomu ekranu technologii, otwieranego przyciskiem T. Aktualnie badaną technologię można w dowolnym momencie zmienić na inną - w takiej sytuacji postęp badań nad poprzednią technologią zostanie zachowany. W ten sposób można opracowywać fragmentami wiele technologii równolegle.

Postęp badań nad technologią jest podzielony na jednostki. Z każdą jednostką postępu badań związany jest koszt, wyrażony czasem i zużyciem pakietów naukowych. W trakcie prowadzenia badań, laboratoria posiadające na stanie wymaganą ilość pakietów, zużyją je wywołując przyrost postępu badań.

Postęp w trakcie badań pokazany jest na pasku w prawym górnym rogu ekranu

Czas T wymagany do opracowania danej technologii wyrażony jest wzorem:

 • T = (T[0] × P) ÷ (L × S) sekund,

gdzie:

 • T[0] czas na jednostkę postępu (wyświetlony na ekranie technologii)
 • P koszt badań w jednostkach pakietów (wyświetlony na ekranie technologii)
 • L liczba laboratoriów biorących udział w badaniach
 • S szybkość badań w laboratoriach wyrażony przez:
  • (1 + B[r]) × (1 + M[r]), gdzie
  • B[r] całkowity modyfikator od szybkości badań laboratoryjnych, wyrażony ułamkiem dziesiętnym (wartość procentowa podzielona przez 100);
  • M[r] suma efektów od modułów (moduły szybkości ze znakiem +, moduły produktywności ze znakiem -), wyrażona w ułamkach dziesiętnych.

Koszt P wyrażony jest w jednostkach, a nie sumą pojedynczych pakietów naukowych. Dla przykładu: technologia, której całkowity koszt wynosi 100 pakietów automatyzujacych i 100 pakietów logistycznych, posiada koszt P wynoszący 100, a nie 200. Każda jednostka kosztu P oznacza kombinację potrzebnych pakietów naukowych, zużywanych do uzyskania jednostkowego postępu badań.

W przeciwieństwie do wielu innych premii, modyfikator od technologii szybkości badań podlega mnożeniu z efektami modułów, a nie dodawaniu. Efekty uzyskiwane od samych modułów (prędkości, produktywności, przekaźników) pozostają addytywne.

Automatyzacja

Prosty układ laboratoriów zasilanych pakietami automatyzującymi i logistycznymi z taśmociągu, przy użyciu podajników

Ręczne tworzenie pakietów naukowych jest nieopłacalne ze względu na bardzo duże zużycie czasu i surowców do ich produkcji. Ponadto, niektóre pakiety wymagają składników, których nie da się wytworzyć ręcznie, np. produktów przeróbki ropy. Automatyzacja produkcji pakietów naukowych jest jedną z motywacji do stałego rozbudowywania fabryki w trakcie gry.

Zaopatrywanie laboratoriów w pakiety naukowe może być zautomatyzowane przy użyciu podajników i taśmociągów, jak pokazano na rysunku. Trzy oddzielne taśmociągi są w stanie zaopatrywać laboratoria we wszystkie główne rodzaje pakietów (poza naukowymi), po jednym rodzaju na każdą stronę taśmociągu. Pakiety można również mieszać na jednym taśmociągu budując system mieszający (tzw. sushi belt). Ponadto, podajniki mogą również przenosić pakiety pomiędzy laboratoriami. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie robotów i sieci logistycznej.

Kolejka badań

Ekran technologii z widocznym kolejkowaniem badań.

Kolejkowanie badań pozwala graczom zlecać automatyczne rozpoczynanie kolejnych projektów od razu po ukończeniu poprzednich. Kolejka badań jest odblokowywana automatycznie po wystrzeleniu pierwszej rakiety. Kolejkowanie można również włączyć w ustawieniach generatora mapy, w kategorii 'zaawansowane', lub z polecenia konsoli (użycie konsoli spowoduje wyłącznie osiągnięć w danej rozgrywce).

Jeśli kolejka badań jest odblokowana, można do niej dodawać technologie poprzez przycisk "Rozpocznij badania".

Badania znajdujące się w kolejce są wyświetlone w lewym górnym rogu ekranu. Jeśli do kolejki została dodana technologia, od której zależą inne technologie, zostaną one podświetlone na pomarańczowo i będzie możliwe dodanie ich również do kolejki badań. Na przykład, dodanie do kolejki badań nad logistyką oraz logistycznymi pakietami naukowymi pozwoli również na dodanie do kolejki badań nad logistyką 2.

Aby usunąć badania z kolejki należy wskazać na ikonę danej technologii w lewym górnym rogu i nacisnąć czerwony przycisk.

Osiągnięcia

Tech-maniac-achievement.png Szalony technik

Zbadaj wszystkie technologie.

 • Wymaga ukończenia wszystkich skończonych poziomów technologii (w tym również technologii, mających nieskończenie wiele poziomów).

Zobacz również