In other languages: Deutsch English Français 日本語 한국어 Polski Русский Українська 简体中文

Logistická síť

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Animace ukazuje, jak roboti překládají truhly na železniční stanici. Vlak doručuje náklad, který je vyložen do aktivních poskytovacích truhel a roboty přenesen do požadavkových truhel. Logističtí roboti jsou dobře uplatněni v situacích, kde je třeba vysoký výkon na malou vzdálenost.

Logistická síť je řada různých logistických truhel a logistických robotů řízená jedním či více roboporty.

V závislosti na rozložení roboportů a truhel (a použitých typů) mohou roboti mezi nimi přenášet materiál jakožto energeticky náročnější alternativa oproti pásům nebo železnici. Výměnou roboti disponují vysokou pohyblivostí díky schopnosti létat přímou čarou. V základu je jeden robot schopen přenést jeden předmět, lze to však vylepšit výzkumem Velikost nákladu robota.

Hráč se také může chovat jako požadavková truhla v logistické síti, což jim umožňuje žádat, aby různé předměty byly udržovány na minimálním stavu v jejich inventáři. Po vyzkoumání Logistických slotů postavy mohou nastavit určený počet předmětů a logističtí roboti začnou přepravovat nastavené předměty ze sítě do inventáře hráče.

Je třeba si neplést logistickou a obvodovou síť. V něčem jsou stejné, ale jsou jinak oddělené a nevyměňují si žádné informace. Také je třeba rozlišovat mezi logistickou a stavební sítí, stejně tak i od kombinace obojího zvané Robotická síť. Obvodová a logistická síť mohou pouze omezeně interagovat skrze připojení logistických truhel do obvodové sítě dráty.

Achievementy

You-have-got-a-package-achievement.png Dostal jsi zásilku

Zásobuj hráče logistickým robotem.

Delivery-service-achievement.png Zásilková služba

Pošli hráči 10 000 předmětů přes logistické roboty.

Logistic-network-embargo-achievement.png Logistická síť? Na co...

Win the game without building any active provider, buffer or requester chests.

Zařízení

Entita Popis
Roboport.png
Roboport
Centrum Robotické sítě, ve které roboti operují. Dosah roboportu definuje oblast logistické sítě. Roboti se k portu musí pravidelně vracet pro nabíjení.
Logistic robot.png
Logistický robot
Přenáší předměty mezi logistickými truhlami.
Construction robot.png
Stavební robot
Automaticky staví a opravuje vlastní jednotky a budovy.
Active provider chest.png
Aktivní poskytovací truhla
Logistická truhla: Vytlačuje obsah do logistické sítě.
Passive provider chest.png
Pasivní poskytovací truhla
Logistická truhla: Poskytuje obsah logistické síti k dispozici.
Storage chest.png
Skladovací truhla
Logistická truhla: Skladuje materiál v daném okamžiku nepotřebný a dává ho síti k dispozici.
Requester chest.png
Přijímací truhla
Logistická truhla: Bude plněna logistickými roboty, dokud není dosažen stav, který je v truhle nastaven, nebo dokud se nenaplní. Může zvládnout více druhů materiálu najednou.
Buffer chest.png
Vyrovnávací truhla
Logistická truhla: Zajišťuje, aby byly specifikované předměty dostupné pro osobní logistcký systém a automatickou konstrukci.

Použití

Pro začátek používejte jen pasivní poskytovače a požadavkové truhly. Umístěte pasivní truhly na výstup překladačů z montoven a požadavkové truhly na vstup (a správně nastavte). Položte roboport tak, aby měl veškeré truhly v dosahu oranžové zóny. Umístěte do něj roboty. Roboti vylétnou ze stropního poklopu a dají se do práce.

Logistická síť je velmi schopná vyrábět více komplexní výrobky v celkem malém továrním prostoru. Jednoduché činnosti a přeprava vysokého objemu na velkou vzdálenost (jako zpracování kovů) by ale stále měla být přenechána pásům a železnicím.

Zásobovací oblast 50x50 polí (oranžová); Stavební oblast 110x110 polí (zelená)

Základem pro logistickou síť jsou roboporty. Pokud je položen a je na něj ukázáno myší, povšimněte si oranžové a větší zelené oblasti.

  • Oranžová oblast je logistická. Je to také maximální dosah propojení dvou roboportů do jedné sítě.
  • Zelená oblast je stavební.

Pro více informací o tom, jak přesně roboporty fungují si přečtěte jejich stránku.

Rozšíření logistické oblasti

Může existovat mnoho logistických sítí. Roboporty jsou ve stejné síti jen tehdy, jsou-li propojené. Je to vizuálně představováno žlutou přerušovanou čarou mezi nimi. Aby se roboporty nepropojovaly, musí se položit natolik daleko od sebe, že se nikde jejich oranžové oblasti nestýkají.

Roboti mezi sítěmi nepřelétávají, pokud nepotřebují dobít. Roboti se nikdy nebudou ukládat do jiné sítě.

Ztráta robotů

Logističtí roboti jsou prioritním cílem kousačů, ti je budou upřednostňovat nad mnoha jinými objekty, které jsou robotům blízko. Zničení roboti se nahrazovat nebudou, pokud se nepostaví automatický systém pro jejich výrobu.

Roboti nejsou zničeni, dojde-li jim energie, ale budou se pohybovat pětinovou rychlostí, což jim dává naději se nechat eventuelně dobít a hráč si snad problému povšimne.

Věnujte pozornost sítím, které tvoří nejaký tvar písmena U, kde nejkratší vzdálenost mezi truhlami vede přes nepokrytou oblast. Pokud robotovi v takové oblasti dojde energie, nelze se dost rychle vrátit k roboportu a bude tak zásadně zpomalen. Tím je zpomalena celá logistická síť a oblaka robotů budou volně plout po obloze.

Roboti na dlouhých cestách mohou ztratit nabití. Pokud se fronta na nabíjení příliš protáhne, roboti a jejich náklad také zpomalí. Obecně dokáže roboport nabít 50-70 robotů za minutu, 4 najednou, ale při vysokých počtech přestávají stíhat. Zvažte v takových případech postavit více roboportů na jednom místě pro rozložení zátěže.

Záporná čísla

Je možné zastihnout signály záporných hodnot v logistické síti při prohlížení úložiště sítě. Narozdíl od běžného povědomí je to zamýšleno.

Logistické signály hlásí počet dostupných předmětů z truhel mínus počet předmětů, které mají roboti vyzvednout pro doručení. Pokud se ukazují záporná čísla, znamená to, že je žádáno více materiálu, než má síť k dispozici, dochází tedy k deficitu. To může být problém, nebo to také může hráč zamýšlet. Záporná hodnota pouze vysvětluje, proč nejsou předměty doručovány. Například deficit dvaceti železných plátů vypadá nějak takto:

Iron plate.png
-20

Přijímání více materiálu, než je žádáno

Počet doručeného materiálu může převýšit počet nastavený v logistické truhle. Závisí to na velikosti nákladní kapacity robotů, která je ovlivněná výzkumem. Roboti totiž vždy vyzvednou maximální možné množství, dokud ho má poskytovací/skladovací truhla dostatek.

Priority robotů

Tento předled představuje priority, dle kterých jsou objednávky truhel naplňovány.

Logistická síť hledá příkazy od truhel v následujícím pořadí:

  • Požadovaný materiál je nejdříve hledán v aktivních poskytovačích, až poté v úložištních truhlách, a pak v pasivních poskytovačích.
  • Jsou-li nezaměstnaní roboti a je místo ve skladovacích truhlách a nerezervované předměty v aktivních poskytovačích, je materiál přesunut z aktivních poskytovačů do úložiště.
  • U skladovacích truhel roboti při ukládání hledají nejdříve tu, která už v sobě ten samý předmět má. Není-li taková, vyberou si první skladovací truhlu s volným místem ze seznamu, který je řazen podle toho, v jakém pořadí byly truhly položeny. [1] Předchází to deorganizaci truhel tím, že by v jedné truhle bylo mnoho různých předmětů.

Skladovací truhly jsou plněny předměty z aktivních poskytovačů, nebo stavebními roboty, kterým byla jejich úloha zrušena, zatímco byli na cestě.

Řád funkčnosti

Roboti plní všechny žádosti pod stejnou prioritou. Algorytmus hledá volného robota, první žádost ve frontě, přidělí robotovi žádost a pak žádost umístí na konec fronty, takže je nejdříve přidělen jeden robot všem ostatním žádostem, než je žádosti znovu přidělen další robot.

Vzdálenost

Má-li robot vyzvednout žádaný předmět z více truhel stejné důležitosti, vybere si vždy nejbližší. [2] To ale platí jen tehdy, pokud je předmět žádán, ne pokud je odnášen z aktivní truhly. [3] V takovém případě vzdálenost od skladovací truhly není relevantní a stále platí pravidla o skladovacích truhlách popsané výše.

Další četba