In other languages: Deutsch English Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Polski Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Elektrická soustava

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search


Elektrická soustava napájí mnoho různých strojů, dá se říci, že se bez ní hra téměř nedá hrát. Každý stroj má vnitřní "baterii" elektřiny a vyprodukovaná energie je rovnoměrně rozdělována mezi všechny připojené stroje, u kterých je tato baterie vybíjena.

Mechanika soustavy

Generátory

Ve Factoriu jsou čtyři hlavní zdroje elektřiny. Více detailů o každém z nich je k dispozici na stránce Energetika.

 1. Parní stroj - Nejzákladnější, potřebuje bojlery, které spotřebovávají vodu a palivo.
 2. Solární panel - Energie zdarma během dne. Často se kombinuje s akumulátory.
 3. Akumulátor - Úložiště energie.
 4. Parní turbína - Vysoce výkonná verze parního stroje. Používá teplo z jaderného reaktoru.

Pokud nedosahuje poptávka elektřiny maximálního výkonu generátorů, generátory svůj výkon přizpůsobují a spotřebovávají méně zdrojů.

Úložiště

Akumulátorové pole sestávající se z 48 akumulátorů s rozvodnou uprostřed, které poskytuje 240 MJ uložitelné energie

Elektřinu lze ukládat do akumulátorů, které se nabíjejí z přebytečného výkonu a vybíjejí se, pokud je výkon generátorů v daný okamžik nedostatečný.

Dále lze skladovat páru ve skladovacích nádržích a díky tomu nechat turbíny a parní stroje pracovat na povel. Tato technika je velmi běžná u jaderných reaktorů, které mají tendenci produkovat více tepla, než je v danou chvíli potřeba.

Distribuce

Pro přenos elektřiny se používají pilíře. Jsou k dispozici čtyři typy, každý s různě nastavenými vlastnostmi, kterými jsou pokrytí (oblast, do které jsou pokládány stroje napájené pilířem) a délka spoje (vzdálenost, na kterou je pilíř schopen se spojit s dalším). U dvou pilířů s různým dosahem spoje platí vždy menší.

 1. Malý elektrický pilíř - Malé pokrytí, krátký dosah spoje. Dostupný od začátku.
 2. Střední elektrický pilíř - Větší pokrytí, střední dosah spoje.
 3. Velký elektrický pilíř - Nejmenší pokrytí, nejdelší dosah spoje.
 4. Rozvodna - Největší pokrytí, dlouhý dosah spoje. Nejdražší výroba.

Spotřeba

Většina strojů Factoria spotřebovává elektřinu. V tomto ohledu má stroj dva parametry:

 • Spotřeba energie - Energie spotřebovávaná strojem během aktivního provozu (výroba, přeprava atd.). Pokud generátory v dané soustavě nedokážou pokrýt spotřebu všech strojů v ní, bude elektřina rozdělena mezi stroje rovnoměrně tak, že budou všechny stroje proporcielně zpomalené na stejnou relativní rychlost.
 • Zátěž - Energie spotřebovávaná, ať už je stroj aktivní nebo ne. Většina strojů zatěžuje síť malou měrou už jen tím, že jsou připojené. Obvykle je tato zátěž zanedbatelná, ale u malých sítí se může nasčítat.

Spojení

Příklad jednoduché elektrické soustavy

Základní soustava je tvořena elektrickými genetárory (solární panel), elektrickými spotřebiči (vrták) a vodiči (pilíř), které zajistí jejich spojení. Pilíře ukazují své pokrytí jako modrou oblast. Pokud jsou dva pilíře umístěny dost blízko navzájem, je mezi nimi automaticky veden drát. Stroj je připojen do soustavy, pokud se alespoň jedno jeho políčko dotýká modrého pole. Umístěním kurzoru myši na pilíř je možné zjistit, zda není síť přetížena a kliknutím na něj se objeví detailní rozhraní popisující připojenou soustavu (více níže).

 • Shift-klik na položený pilíř odstraní veškeré dráty na něm, a tím i spoje s ostatními pilíři.
 • Pilíře lze dodatečně spojit pomocí měděného drátu kliknutím na oba pilíře s drátem v ruce.
 • Jednotlivé spoje lze odstranit jejich opětovným "spojením" měděným drátem. Drát hráči neubyde, ani nepřibyde.
 • Pokud při umisťování pilířů hráč drží tlačítko myši a táhne (nebo se dál pohybuje), budou se pilíře automaticky pokládat na maximální možnou vzdálenost od sebe. Velice užitečné pro tvorbu dlouhých spojů.

Rozhraní elektrické soustavy

Informační rozhraní soustavy

Informační rozhraní soustavy lze vyvolat kliknutím na jakýkoliv elektrický pilíř v dostatečné blízkosti. Hodnoty v něm jsou měřeny pouze pro danou soustavu, nikoli pro všechny, je v něm tedy vidět jen ta soustava, ve které je obsažen pilíř, přes který bylo rozhraní vyvoláno.

 1. Spotřeba - Okamžitá hodnota spotřebovávané energie v soustavě a ukazatel pokrytí zátěže soustavy. Není-li ukazatel plný, znamená to, že není výkon generátorů dostatečný a síť je zpomalována. Ukazatel se pak zbarví do žluta (>50%) nebo do červena (<50%).
 2. Výroba - Okamžitá hodnota vyráběné energie a ukazatel vytížení generátorů. Pokud je ukazatel plný, jsou generátory plně vytíženy (a pravděpodobně i přetíženy). Čím méně plný ukazatel je, tím více výkonové rezervy je k dispozici.
 3. Nabití akumulátorů - Okamžitá hodnota uložené energie a ukazatel celkového procenta nabití akumulátorů měřena v Joulech; 1 Joule = 1 Watt * 1 sekunda.
 4. Měřítko - Nastavení časového okna rozhraní.
 5. Detailní spotřeba - Seznam spotřebičů sestupně řazený dle zátěže. Na obrázku nejvíce spotřebovávají elektrické pece (22 MW).
 6. Detailní výroba - Seznam generátorů sestupně řazený dle výkonu. Na obrázku generují solární panely přes 52 MW.
 7. Graf spotřeby - Ukazuje závislost zátěže jednotlivých spotřebičů na čase. Barvy čar odpovídají barvám grafických ukazatelů spotřebičů.
 8. Graf výroby - Ukazuje závislost výkonu jednotlivých generátorů na čase. Barvy čar odpovídají barvám grafických ukazatelů generátorů.

Časové okno má vliv na i na hodnoty ukázané v tabulkách spotřebičů/generátorů: Hodnoty jsou vypočtené z průměru napříč zvoleným časovým oknem. Při nastavení delšího časového okna se započítají i ty prvky, které dříve bývaly připojeny do soustavy.

Priority soustavy

Elektřina je vyráběna prioritně různými stroji, poptávka je tedy uspokojena v následujícím pořadí zdrojů:

 • Solární panel - Nejvyšší priorita. Panely vždy běží na nejvyšší možný výkon, pokud ovšem samy nedostačují na pokrytí veškeré zátěže, kdy výkon upraví.
 • Parní stroj a Parní turbína - Pokrývají zátěž, na kterou panely nestačí. Je třeba podoktnout, že jsou turbíny a stroje brány jako jedna priorita, a tato zbylá zátěž je mezi oba typy dohromady dělena rovným dílem.
 • Akumulátor - Poslední zdroj. Je vybíjen jen tehdy, pokud jsou veškeré ostatní zdroje přetížené. Je také nabíjen jen tehdy, pokud i po pokrytí zátěže mají generátory výkon navíc.

Nastanou situace, kde je vyžadováno jiné chování než výše popsané (například kombinace solární energie s akumulátory pro denní i noční dodávku energie). V takovém případě je na místě moudré použití vypínače a obvodové sítě.

Nově položený elektrický pilíř se bude pokoušet automaticky spojit s dalšími pilíři podle následujících pravidel:

 1. Spojí se s dalšími pilíři v dostatečné blízkosti, počínaje nejbližším.
 2. Nespojí se s žádnými dvěma pilíři, které už jsou spolu spojené (nebude tvořit trojúhelníkové spoje).
 3. Nebude se spojovat s více než pěti jinými pilíři.

Hráč může stále manuálně spojovat pilíře měděným drátem, pokud jsou dost blízko, ale stále nemůže obcházet limit 5 spojů na jednom pilíři.

Další četba