In other languages: Deutsch English Español Français 日本語 Polski Русский Українська 简体中文

Soustava kapalin

From Official Factorio Wiki
Revision as of 18:27, 20 December 2017 by Pelia (talk | contribs) (→‎Barely: REEEEEEEEEEEEEEEE)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tekutiny jsou nepevné předměty jako ropa a voda. Bežně existují pouze jako obsah entit pro práci s tekutinami (jako potrubí) nebo budov, které tekutiny zpracovávají, jako Ropná rafinérie.

Mechanika

Tekutiny lze zničit odstraněním budov a potrubí, ve kterých jsou obsaženy. Jen jeden typ tekutiny může být uložen v dané trubce nebo nádrži; tekutiny jsou nemísitelné a budou si překážet v toku. Pokud nejsou uloženy do barelu, nelze je nosit hráčem, přenášet překladači ani je položit na zem nebo do truhly. Nelze je rozlít ani vylít do vodních ploch a jsou čítány i v desetinných hodnotách, nikoli jen v celých číslech.

Skladování

Ve hře jsou tekutiny ukládány v entitách, které se chovají jako nádoby definované velikosti (objemu). Nádoby se samostatně spojují, pokud jsou jejich vstupy/výstupy vedle sebe (potrubí se spojuje do všech směrů) a umožňují tekutinám mezi nimi proudit.

Objem tekutiny v nádobě je hodnotou mezi nulou a maximálním objemem. Například trubka může držet 100 jednotek tekutiny a tudíž se objem tekutiny v ní pohybuje mezi nulou a 100. Hladinou tekutiny v dané entitě je myšleno procento maximálního objemu entity, které je vyplněno tekutinou. Lze ji pozorovat v trubkách a nádržích, které mají okénka, kde je vidět odpovídající hladina, nebo i malý potůček.

Tok

Všechny vzájemně připojené trubky a nádrže se chovají jako spojená nádoba tak, že hladina tekutiny musí být ve všech částech stejná, aby došlo k vyrovnání tlaku vyššího vodního sloupce na nižší. Proto se také hladina tekutiny nazývá tlakem, ačkoliv je tlak způsoben rozdílem hladin mezi nádobami. Veškerý tok v trubkách a nádržích se děje za účelem nastolení této rovnováhy (pumpy ji však ignorují a stroje narušují; více o tom níže). Průtok mezi trubkami je závislý od velikosti tlaku (rozdíl hladin mezi trubkami) a zpomaluje se, čím více se k sobě hladiny potrubí blíží.

Vrátíme-li se k tomu, jak je definována hladina, znamená to i to, že se všechny části spojené nádoby snaží vyplnit do stejného procenta své maximální hladiny. Příklad: Necháme-li vtéct 12 550 jednotek tekutiny do nádrže o objemu 25 000, která má připojenu jednu trubku o objemu 100, bude v nádrži 12 500 a v trubce bude 50. Obě nádoby jsou vyplněny na stejné procento (50%) svých objemů, i když jsou samotná množství v nich zřejmě odlišná.

Stroje, které vyrábějí tekutiny, je umisťují na výstupní štos, který je spojen s konkrétně označenou výstupní trubkou na stroji (stisknutím Alt se značky trubek ukáží). Štos se bude vyprazdňovat do nádoby, která je k ní připojena, pokud není plná, nebo v ní není jiný typ tekutiny. Stroje, které spotřebovávají tekutiny, také mají označenou vstupní trubku. Pokud je k ní připojena nádoba se správnou tekutinou, začne se stroj chovat jako bezedná nádoba, a tudíž bude její vstupní štos plněn konstantní rychlostí, dokud se štos nenaplní. Mohou existovat stroje, jejichž trubky jsou vstupní a výstupní zároveň (jako vrták nad uranovou rudou). Takový stroj nejprve čerpá tekutinu pro sebe, a pokud je plný, chová se jako normální trubka, která se snaží vyrovnávat hladinu. Pokud se na stroji nachází více trubek se stejným účelem, je jejich činnost rovným dílem rozdělena, pokud nejsou některé potrubí nepropojené či plné.

Teplota

Teplota je v současnosti pouze relevantní při ohřevu vody jako energetické médium. Ačkoliv všechny tekutiny ve hře mají svou teplotu, většinou je to jen výchozích 15°C.

Energie obdržená buďto z paliva v bojlerech, nebo jako jaderná energie vedená na výměníky je použita na přeměnu vody na páru, což je v určitém smyslu práce na kapalině. Pára má tepelnou kapacitu 0.2 kJ na °C na jednotku. Jinými slovy: Je potřeba 0.2 kJ práce, aby se pára ohřála o jeden °C. Protože se teplota tekutin pohybuje mezi 1000°C a 15°C, největší možné množství využitelné energie na jednotce páry je 197 kJ.

V praxi je to ale horko těžko využitelné: Bojlery pouze vyrábí páru o teplotě 165°C a výměníky pouze páru o teplotě 500°C, ani více, ani méně; není-li dost energie, ohřívače neprodukují nic. Pára navíc nikdy nechladne samovolně. Použití 165°C páry v parním stroji má stejný účinek jako při použití parní turbíny, ale je to nepraktické, protože jsou turbíny navrženy na práci s 500°C (přehřátou) parou, která poskytuje větší výkon. Díky tomuto všemu není přesná znalost těchto vztahů zapotřebí.

Přeprava

Tekutiny se přepravují potrubím, barely, nebo železnicí. Je obecně praktičtější použít potrubí na lokální distribuci (nebo barely, pokud je zamýšleno použít přepravní pásy) a železnici nasadit na velké vzdálenosti.

Potrubí

Potrubí je základní metoda přepravy z bodu A do bodu B. Automaticky se připojí k jakékoliv trubce vedle ní, a to i do všech směrů najednou. Podzemní trubka pracuje jen ve dvou směrech, jedním se připojuje k potrubí, a druhým k druhé straně podzemní sekce. Pokud je potrubí příliš dlouhé, tekutina v něm se může moc rozprostřít na malou hladinu, což zpomaluje tok a brání strojům efektivně tekutiny čerpat. Nádrže se chovají stejně, ale protože je jejich objem mnohem větší, tomuto jevu jen napomáhají, zvláště ve větším počtu. Na druhou stranu, podzemní trubky mohou pomoci; ačkoliv propojují vzdálenost až 10 polí, jejich objem se počítá jen jako dvě normální trubky nezávisle na délce podzemního spoje.

Pumpa používá elektřinu pro přenos tekutin v jednom směru při vysokém průtoku. Také brání zpětnému toku, což znamená, že dokáží vytvořit přetlak v potrubí a naplnit ho na největší možnou hladinu. Krom problému popsaném výše má pumpa užitek v mnoha jiných situacích. Je možné ji i dálkově řídit pomocí ovládací sítě.

Tabulka níže ukazuje, jak rychle tekutiny proudí potrubím s určitou frekvencí pump. Jakmile je vyžadován větší průtok, je potřeba na daný úsek umístit více pump. Protože se podzemní trubky objemově počítají jen jako 2 trubky, počítá se podzemní úsek maximální délky jen jako dvě trubky i v této tabulce, pokud je mezi každou sekcí umístěna pumpa. Umístění nádrže přímo na začátek a konec potrubí pomáhá zajišťovat stálý přísun a místo pro protékající tekutiny, a je tedy vhodným doplňkem.

Počet trubek
mezi dvěma pumpami
Průtok
(u/sek)
1 3000
2 2200
3 1860
5 1560
8 1380
12 1260
16 1200
23 1140
41 1080
166 1020
209 960
293 720
359 600
459 480
759 300

Barely

Barely jsou použity v montovnách, které prakticky "lahvují" tekutiny do předmětu, se kterým lze zacházet jako s každým jiným; může ho nosit hráč, ukládá se do truhly a může být přepravován překladači. To umožňuje použít pro přepravu i Pásový dopravníkový systém. Montovny pak slouží i pro odčerpání barelů, jejich obsah je přelit do potrubí a prázdný barel je možné použít neomezeně.

Železnice

Železnice je další metodou přepravy tekutin a funguje dvěma způsoby: Buď jsou tekutiny přímo čerpány do cisteren, nebo se jimi plní barely, které jsou loženy do nákladních vozů. Obě metody mají své vlastní výhody: Nákladní vůz drží více tekutin (100k oproti 75k) a je lehčí než cisternový vůz (což znamená rychlejší cestu), ale cisternu pumpy dokáží vyčerpat a načerpat během vteřin, rychlostí, které se barely s překladači vyrovnají jen s vynaložením velikých nákladů; Štosové překladače přesouvají barely srovnatelně rychle, ale jejich plnění je pomalé.[1] Na druhou stranu je možné nechat barely připravovat i v době, kdy je vlak na cestě.

Další četba