Revision history of "Balancer mechanics/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:37, 28 May 2020Knoxy (talk | contribs). . (2,176 bytes) (+2,176). . (Created page with "{{Languages}} Mechanika rozdzielaczy pozwala na optymalizowanie ułożenia przedmiotów na taśmociągach. Aby taki podział był skuteczny, przedmioty muszą być zoptymalizo...")