Revision history of "Landfill/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:34, 18 December 2017Pelia (talk | contribs). . (506 bytes) (+506). . (Created page with "{{Languages}} {{:Infobox:Landfill}} '''Zeminu''' lze použít k zasypání vodní plochy pro její změnu na pevnou zem. Jakmile je oblast zasypána, nelze vodu vrátit zpět....")