Revision history of "Template:Translation/pl/doc"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:48, 3 June 2020Knoxy (talk | contribs). . (533 bytes) (+533). . (Created page with "<!-- Fajnie że tu zaglądasz, ale wracaj tłumaczyć strony ---> Tu są tłumaczenia wszystkich tytułów. Możesz jakieś dodać, używane są przez <nowiki>{{Languages}} i...")